Sagadnace, giay khieu vu

Hotline: 0938093839

Sagadnace, giay khieu vu

Điều lệ giải khiêu vũ thể thao Quận 10 mở rộng “SAGADANCE CÚP lần III năm 2015”.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TDTT QUẬN 10 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /ĐL-TDTT Quận 10, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

ĐIỀU LỆ

Giải khiêu vũ thể thao Quận 10 mở rộng

“SAGADANCE CÚP lần III năm 2015”.

_____

 

Điều 1: Mục đích ý nghĩa

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

– Nhằm phát triển phong trào tập luyện môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn Quận 10 và thành phố Hồ Chí Minh.

– Tạo sân chơi cho người tập luyện môn khiêu vũ thể thao thi đấu giao lưu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Cũng như đánh giá trình độ vận động viên chuẩn bị tham dự các giải cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế.

Trung tâm thể dục thể thao Quận 10 phối hợp với câu lạc bộ khiêu vũ thể thao SagaDance tổ chức “GIẢI KHIÊU VŨ THỂ THAO Q10 MỞ RỘNG SAGADANCE CÚP lần III năm 2015”.

Điều 2: Đối tượng, điều kiện và nội dung thi đấu

– Công dân Việt Nam yêu thích bộ môn khiêu vũ thể thao, đang tập luyện tại các câu lạc bộ khiêu vũ có quyền đăng ký tham dự.

– Đăng ký tham dự theo cá nhân, đơn vị, câu lạc bộ. Đăng ký theo đúng đối tượng và mẫu đăng ký do Ban tổ chức ban hành.

– Vận động viên đăng ký tham dự phải có giấy xác nhận sức khỏe đủ điều kiện thi đấu môn khiêu vũ thể thao. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của vận động viên thi đấu cho đơn vị mình trước, trong và sau giải.

– Vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị, câu lạc bộ.

– Vận động viên tham gia thi đấu phải tuân thủ những quy định của Ban tổ chức.

– Lệ phí thi đấu:    150.000 VNĐ/01 vận động viên thi đấu Solo.

300.000 VNĐ/01 đôi/01 nội dung thi đấu.

                        

Nội dung thi đấu

STT Nội dung thi đấu Điệu Standard Latin
1 Hạng A Thanh niên 5 Điệu W,T,VW,SF,Q S,C,R,PD,J
2 Hạng B Thanh niên 4 Điệu W,T,SF,Q S,C,R,J
3 Hạng C Thanh niên 3 Điệu W,T,Q C,R,J
4 Hạng D1 Thanh niên 2 Điệu W,T C,R
5 Hạng D2 Thanh niên 2 Điệu W,Q C,J
6 Hạng C Thầy – Trò 3 Điệu W,T,Q C,R,J
7 Hạng D Thầy – Trò 2 Điệu W,T C,R
8 Hạng E Thầy – Trò 1 Điệu W R
9 Hạng E Thầy – Trò 1 Điệu T C
10 Hạng A Trung niên 1(tuổi 35- 44)  5 Điệu W,T,VW,SF,Q S,C,R,P,J
11 Hạng B Trung niên 1(tuổi 35- 44) 4 Điệu W,T,SF,Q S,C,R,J
12 Hạng C Trung niên 1(tuổi 35- 44) 3 Điệu W,T,Q C,R,J
13 Hạng D Trung niên 1(tuổi 35- 44) 2 Điệu W,T C,R
14 Hạng E Trung niên 1(tuổi 35- 44) 1 Điệu W R
15 Hạng A Trung niên 2 (tuổi 45- 50) 5 Điệu W,T,VW,SF,Q S,C,R,P,J
16 Hạng B Trung niên 2 (tuổi 45- 50) 4 Điệu W,T,SF,Q S,C,R,J
17 Hạng C Trung niên 2 (tuổi 45- 50) 3 Điệu W,T,Q C,R,J
18 Hạng D Trung niên 2 (tuổi 45- 50) 2 Điệu W,T C,R
19 Hạng E Trung niên 2 (tuổi 45- 50) 1 Điệu W R
20 Hạng A Cao niên (tuổi 51 trở lên) 5 Điệu W,T,VW,SF,Q S,C,R,P,J
21 Hạng B Cao niên (tuổi 51 trở lên) 4 Điệu W,T,SF,Q S,C,R,J
22 Hạng C Cao niên (tuổi 51 trở lên) 3 Điệu W,T,Q C,R,J
23 Hạng D Cao niên (tuổi 51 trở lên) 2 Điệu W,T C,R
24 Hạng E Cao niên (tuổi 51 trở lên) 1 Điệu W R
25 Hạng E Thiếu niên dưới  16 1 Điệu W S
26 Hạng E Thiếu niên dưới  16 1 Điệu T C
27 Hạng E Thiếu niên dưới  16 1 Điệu VW R
28 Hạng E Thiếu niên dưới  16 1 Điệu SF P
29 Hạng E Thiếu niên dưới  16 1 Điệu QS J
30 Hạng E Thiếu nhi dưới  12 1 Điệu W S
31 Hạng E Thiếu nhi dưới  12 1 Điệu T C
32 Hạng E Thiếu nhi dưới  12 1 Điệu VW R
33 Hạng E Thiếu nhi dưới  12 1 Điệu SF P
34 Hạng E Thiếu nhi dưới  12 1 Điệu QS J
35 Hạng E Thiếu nhi dưới  8 1 Điệu W S
36 Hạng E Thiếu nhi dưới  8 1 Điệu T C
37 Hạng E Thiếu nhi dưới  8 1 Điệu W R
  38 Hạng E Thiếu nhi dưới  8 1 Điệu SF P
  39 Hạng E Thiếu nhi dưới  8 1 Điệu QS J
40 Solo Hạng A Thiếu niên dưới 16 5 Điệu W,T,VW,SF,QS S,C,R,P,J
41 Solo Hạng E Thiếu niên dưới 16 1 Điệu W S
42 Solo Hạng E Thiếu niên dưới 16 1 Điệu T C
43 Solo Hạng E Thiếu niên dưới 16 1 Điệu VW R
44 Solo Hạng E Thiếu niên dưới 16 1 Điệu SF P
45 Solo Hạng E Thiếu niên dưới 16 1 Điệu QS J
46 Solo Hạng A Thiếu nhi dưới 12 5 Điệu W,T,VW,SF,QS S,C,R,P,J
47 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12 1 Điệu W S
48 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12 1 Điệu T C
49 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12 1 Điệu VW R
50 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12 1 Điệu SF P
51 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 12 1 Điệu QS J
52 Solo Hạng A Thiếu nhi dưới 8 5 Điệu W,T,VW,SF,QS S,C,R,P,J
53 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8 1 Điệu W S
54 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8 1 Điệu T C
55 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8 1 Điệu VW R
56 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8 1 Điệu SF P
57 Solo Hạng E Thiếu nhi dưới 8 1 Điệu QS J
58 Vô địch 01 điệu mở rộng  EO 1 Điệu W C
59 Vô địch 01 điệu mở rộng  EO 1 Điệu T S
60 Vô địch 01 điệu mở rộng  EO 1 Điệu SF R
61 Vô địch 01 điệu mở rộng  EO 1 Điệu VW PD
62 Vô địch 01 điệu mở rộng  EO 1 Điệu QS J
63 Phong trào Beginner (syllabus) 1 Điệu W CC
64 Phong trào Beginner (syllabus) 1 Điệu T S
65 Phong trào Beginner (syllabus) 1 Điệu SF R
66 Phong trào Beginner (syllabus) 1 Điệu VW PD
67 Phong trào Beginner (syllabus) 1 Điệu QS J
68 Hạng F1 Show Dance Trên 16
69 Hạng F2 Show Dance Dưới 16
70 Bảng đóng theo yêu cầu từng Câu lạc bộ
71   Hạng A Thiếu niên dưới 16 5 Điệu W,T,VW,SF,QS S,C,R,PD,J
72   Hạng B Thiếu niên dưới 16 4 Điệu W,T,SF,Q S,C,R,J
73   Hạng C Thiếu niên dưới 16 3 Điệu W,T,Q C,R,J
74   Hạng D Thiếu niên dưới 16 2 Điệu W,T C,R
75   Hạng C Thiếu nhi dưới 12 3 Điệu W,T,Q C,R,J
76   Hạng D Thiếu nhi dưới 12 2 Điệu W,T C,R
77   Hạng C Thiếu nhi dưới 8 3 Điệu W,T,Q C,R,J
78   Hạng D Thiếu nhi dưới 8 2 Điệu W,T C,R
79   Hạng E Trung niên 1 (tuổi từ 35-44) 1 Điệu T C
80   Hạng E Trung niên 2 (tuổi từ 45-50) 1 Điệu T C
81   Hạng E Cao niên 1 (tuổi từ 51 trở lên) 1 Điệu T C
82   Solo Hạng E Thanh niên 1 Điệu W S
83   Solo Hạng E Thanh niên 1 Điệu T C
84   Solo Hạng E Thanh niên 1 Điệu VW R
85   Solo Hạng E Thanh niên 1 Điệu SF P
86   Solo Hạng E Thanh niên 1 Điệu QS J
87   Solo Hạng E Trung niên tuổi từ 35 trở lên 1 Điệu W S
88   Solo Hạng E Trung niên tuổi từ 35 trở lên 1 Điệu T C
89   Solo Hạng E Trung niên tuổi từ 35 trở lên 1 Điệu VW R
90   Solo Hạng E Trung niên tuổi từ 35 trở lên 1 Điệu SF P
91   Solo Hạng E Trung niên tuổi từ 35 trở lên 1 Điệu QS J
92   Hạng EO Thanh niên 1 Điệu Salsa
93   Hạng EO Trung niên (tuổi 35 – 50) 1 Điệu Salsa
94   Hạng EO Cao niên ( tuổi từ 51 trở lên) 1 Điệu Salsa
95   Hạng EO Thanh niên 1 Điệu Bachata
96   Hạng EO Trung niên (tuổi 35 – 50) 1 Điệu Bachata
97 Hạng EO Cao niên ( tuổi từ 51 trở lên) 1 Điệu Bachata

 

 

Điều 3: Luật và các quy định trong thi đấu
3.1 Luật thi đấu, nhóm tuổi thi đấu và cách chấm điểm áp dụng theo luật của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF). 

3.2 Vận động viên được tập thử thi đấu với nhạc khi chạy sàn.

3.3 Vận động viên tham dự Showdance tự chuẩn bị nhạc và gửi về Ban tổ chức trước 03 ngày. Thời lượng thi đấu là 02 – 03 phút. Vận động viên có thể ghép nhiều điệu nhảy để trình bày (vì đây là nội dung thi đấu biểu diễn).

3.4 Solo là nội dung thi đấu dành cho vận động viên nam , nữ thi một mình, trang phục, vũ hình tự do.

3.5 Vận động viên không được đổi bạn nhảy trong một nội dung thi đấu.

3.6 Cả hai vận động viên thi đấu đôi phải nằm trong độ tuổi qui định.

3.7 Vận động viên thi nội dung thi đấu Phong trào (01 điệu beginner) phải theo chuẩn syllabus (bước trong cấp độ Đồng và Bạc), không được đi các bước mở rộng.

3.8 – Vận động viên thi hạng A (05 điệu) không được thi hạng C (03 điệu), hạng D (02 điệu), hạng E (01 điệu) và hạng Phong trào Beginner ( 01 điệu Syllabus),  nhưng được phép thi hạng EO (01 điệu mở rộng).

– Vận động viên thi hạng B (04 điệu) không được thi hạng D (02 điệu) hạng E (1 điệu) và hạng Phong trào Beginner (01 điệu Syllabus), nhưng được phép thi hạng EO (01 điệu mở rộng).

– Vận động viên thi hạng C (03 điệu) không được thi hạng hạng E (1 điệu) và hạng Phong trào Beginner (01 điệu Syllabus), nhưng được phép thi hạng EO (01 điệu mở rộng).

– Vận động viên thi hạng D (02 điệu) không được thi hạng Phong trào Beginner (01 điệu Syllabus), nhưng được phép thi hạng EO (01 điệu mở rộng).

– Hạng EO: không giới hạn độ tuổi

3.9 Không giới hạn số lượng nội dung đăng ký thi đấu.

Điều 4: Khen thưởng – Kỷ luật

4.1 Hạng A 05 điệu:

– Giải I:       Cúp, huy chương và giấy chứng nhận

– Giải II:      Huy chương và giấy chứng nhận

– Giải III:     Huy chương và giấy chứng nhận

4.2 Showdance chỉ duy nhất 01 giải Vô địch: Cúp, huy chương và giấy chứng nhận

4.3 Huy chương và Giấy chứng nhận thành tích cho tất cả các nội dung thi đấu.

4.4 Vận động viên và các đơn vị phải tuân thủ theo đúng thời gian và những quy định của Ban tổ chức giải.

Điều 5: Khiếu nại

5.1 Vận động viên và đơn vị không được quyền khiếu nại.

5.2 Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng về chuyên môn.

5.3 Trong mọi trường hợp, quyết định của Trưởng ban tổ chức giải là quyết định cuối cùng.

Điều 6: Thời gian – Địa điểm

– Hạn chót đăng ký thi đấu: đến hết ngày 01/11/2015. Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao quận 10, câu lạc bộ Sagadance – Lầu 1, số 09 Thành Thái, phường 14, quận 10. Email đăng ký: quynhquyenlam@yahoo.com

– Họp chuyên môn, phát số đeo: 10 giờ 00, thứ bảy ngày 07/11/2015. Địa điểm: CLB SagaDance, số 09, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

– Thử sàn lúc 19h00- 22h00 ngày 07/11/2015

– Ngày thi đấu: 10 giờ 00, chủ nhật, ngày 08/11/2015.

– Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Rạch Miễu, số 01, đường Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

– Tham khảo thông tin chi tiết tại:

_Website: www.sagadance.com

_ Facebook:  Nguyen Giang Chau /facebook.com

Quynh Quyen Lam /facebook.com

– Email: quynhquyenlam@yahoo.com

– Điện thoại liên hệ:        HLV Giang Châu:          0903.350.361

HLV Quỳnh Quyên:      0938.0938.39

Điều 7: Điều khoản khác

Ban tổ chức được quyền thay đổi điều lệ, lịch thi đấu và sẽ thông báo đến các đơn vị 01 ngày trước ngày thi đấu.

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI
                                       GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                                         Bùi Văn Đức.